Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบเจ้าอาวาส
  ตั้งแตปี่ ถึงปี
๑.พระอาจารย์โชติ
๒๔๗๓ ๒๔๗๙
๒.พระอาจารย์อุ่น ธมฺมธโร
๒๔๘๐ ๒๔๘๗
๓.พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
๒๔๘๘ ๒๕๔๘
(เดิมเป็นพระอธิการ รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวามคม ๒๕๑๑)
๔.พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (พระอาจารย์อภิชัย อภิปุญฺโญ)
๒๕๔๙ ปัจจุบัน
(เดิมเป็นพระครูปลัดรับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์เมื่อวันที่ ๕ ธันวามคม ๒๕๕๑)